SHKD-817 - 神咲诗织2018年番号 服従の歯科助手 神咲

SHKD-817 - 神咲诗织2018年番号 服従の歯科助手 神咲

误中毒者,防己解之。诸药力莫及者,悉能引达成功。

男伏梁积疝殊功,女症坚积聚极效。九十月间,食之有补。

霍乱立建神功,泻痢即臻速效。或谓天厌,道家谬言。

水研服即吐风痰,醋研敷立消恶毒。若服天门冬,切勿过口颡,因其性相犯故也。

驱胃脘气疼并坚积症块气疼;搀剂吞服,治产后血晕及伤损金疮血晕。 俗呼虾蟆粘,亦入方药用。

会意者,俱极酸烈。 腰背脚膝无力,不可缺也。

Leave a Reply